Det fromme subjekt - de helliges samfund - den gudgivne autoritet. Pietistiske strømningers betydning for forståelsen af samfund og autoritet i 1700-tallets nordiske enevoldsstater.

 

I de senere år er pietismens betydning for de nordiske 1700-tals samfund blevet genstand for fornyet opmærksomhed på tværs af teologiske, retshistoriske og kulturhistoriske forskningsfelter. Det har ledt til en øget bevidsthed om pietismens betydning for forskellige aspekter ved samfundsudviklingen i 1700-tallets nordiske enevoldsstater. Samtidig har den øgede bevågenhed afsløret et behov for nærmere at indkredse den indflydelse som pietistiske strømninger og forskellige pietistiske aktører, herunder såvel verdslige som gejstlige autoriteter, øvede på udviklingen af de nordiske samfund i perioden fra slutningen af 1600-tallet og indtil sidst i 1700-tallet, hvor oplysningstidens rationalisme blev den dominerende tankestrømning.

Med dette seminar ønsker vi at bringe den aktuelle kulturhistoriske, retshistoriske og teologiske pietismeforskning sammen med det formål at undersøge den indflydelse som pietistiske strømninger fik på de nordiske samfund i bred forstand. Vi ønsker at udfordre tesen om pietismen som et afgørende nybrud og i stedet undersøge de pietistiske strømninger i deres historiske og konfessionelle kontekst. Ved at tilgå pietismen som teologi som ’lived religion’ og som samfundsmodel vil vi spørge ind til hvilke træk fra reformationsteologien og fra den lutherske ortodoksi, der videreudvikles i pietismen, hvilke der nedtones, og hvordan dette er med til at forme 1700-tallets nordiske samfund. Desuden ønsker vi at diskutere, hvilke særtræk der kendetegner den nordiske, lutherske pietisme, og i hvilken forstand disse særtræk øver indflydelse på udviklingen af de monokonfessionelle, nordiske samfund i 1700-tallet.

 

LUMEN - Nobelparken, Jens Chr. Skous vej 3 - 8000 - Aarhus - 87150000 - lumen@cas.au.dk